Past President

 •   1991 - Dr. Mukesh Aggarwal

 •   1992 - Dr. Jashbhai Patel

 •   1993 - Dr. Sharad Vyas

 •   1994 - Mr. Jayesh Shah

 •   1995 - Dr. Silas Charles

 •   1996 - Mr. Pravin Patel

 •   1997 - Mrs. Nina Gadodia

 •   1998 - Dr. Kantilal Bhalani

 •   1999 - Mr. Shirish Patel

 •   2000 - Mr. Ghanshyam Patel

 •   2001 - Mr. Chetan Shelat

 •   2002 - Dr. Mahesh Soni

 •   2003 - Dr. Sangiv Patel

 •   2004 - Dr. Minal Desai

 •   2005 - Mr. Dinesh Gandhi

 •   2006 - Dr. Manhar Shah

 •   2007 - Mrs. Kumkum Pandit

 •   2008 - Mrs. Smita Patel

 •   2009 - Mr. Mehul Bharucha

 •   2010 - Mr. Hitesh Patel

 •   2011 - Mr. Hitesh Patel

 •   2012 - Mr. Vipul Patel

 •   2013 - Mr. Dipak Patidar

 •   2014 - Mr. SAMIR PATEL

 •   2015 - Mr. Raj Shah