Indian States

 • Andhra Pradesh
 • Arunachal Pradesh
 • Assam
 • Bihar
 • Chhattisgarh
 • Goa
 • Gujarat
 • Haryana
 • Himachal Pradesh
 • Jammu and Kashmir
 • Jharkhand
 • Karnataka
 • Kerala
 • Madhya Pradesh
 1. Maharashtra
 2. Manipur
 3. Meghalaya
 4. Mizoram
 5. Nagaland
 6. Orissa
 7. Punjab
 8. Rajasthan
 9. Sikkim
 10. Tamil Nadu
 11. Tripura
 12. Uttar Pradesh
 13. Uttarakhand
 14. West Bengal

Indian Rivers

 • Ganges
 • Satluj
 • Indus
 • Ravi
 • Beas
 • Jhelum
 • Yamuna
 • Chambal
 • Ghagra
 • Kosi
 • Betwa
 • Son
 • Brahmaputra
 • Narmada
 • Tapti
 • Mahanadi
 • Luni
 • Ghaggar
 • Sabarmati
 • Krishna
 • Godavari
 • Cauvery
 • Tungabhadra